June 2018

แฮนด์บอลกับการทรงตัวขณะเคลื่อนที่

แฮนด์บอลนั้นเป็นประเภทกีฬาที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีต ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยของคนปัจจุบัน เพราะกีฬาแฮนด์บอลนั้นผู้เล่นจำเป็นที่จะต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจตลอดถึงอารมณ์ที่ดีของตัวผู้เล่นด้วย