แฮนด์บอลกับการทรงตัวขณะเคลื่อนที่

แฮนด์บอลนั้นเป็นประเภทกีฬาที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีต ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยของคนปัจจุบัน เพราะกีฬาแฮนด์บอลนั้นผู้เล่นจำเป็นที่จะต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจตลอดถึงอารมณ์ที่ดีของตัวผู้เล่นด้วย

แฮนด์บอลการเคลื่อนที่และทรงตัวอย่างมีสเต๊ป

การทรงตัวในขณะเคลื่อนที่ของกีฬาแฮนด์บอลนั้นผู้เล่นจะต้องรู้วิธีของการฝึกการเคลื่อนที่ตลอดถึงการทรงตัวที่ดีและมั่นคง เพราะการทรงตัวที่ดีและมีความมั่นคงในขณะเคลื่อนที่จะเป็นการที่ดีต่อตัวผู้เล่นเอง การทรงตัวขณะเคลื่อนที่ผู้เล่นควรปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  1. ให้ผู้เล่นเลื่อนเท้าไปข้างหน้าแล้วจากนั้นก็เลื่อนเท้าอีกข้างมาชิดในท่าของการทรงตัวเมื่อผู้เล่นต้องการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
  2. ถ้าผู้เล่นต้องการเคลื่อนที่ไปข้าง ๆ ให้ใช้เท้าข้างที่ถนัดให้สืบเท้าไปข้าง ๆ แล้วจากนั้นก็ลากเท้าที่เหลือมาชิด ๆ กัน

หมายเหตุ ในการใช้เท้าเพื่อเคลื่อนไหวไปในทิศทางต่าง ๆ ตามความประสงค์ของผู้เล่นที่สั่งการนั้น ไม่ใช่ท่าทางของการก้าว แต่ผู้เล่นจำเป็นที่จะต้องสืบเท้าไปให้เร็วตามทิศทางที่ผู้เล่นต้องการ

ในการทรงตัวเพื่อการเคลื่อนไหวในการเล่นแฮนด์บอลนั้น ผู้เล่นจำเป็นที่จะต้องมีความพร้อมและความแข็งแรงของร่างกาย รวมไปถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพื่อในเวลาเล่นจำเป็นที่จะต้องมีการทรงตัวที่มั่นคงอีกทั้งในขณะทำการแข่งขันหรือฝึกซ้อมในการเคลื่อนที่ก็เป็นส่วนที่สำคัญต่อการเล่นหากผู้เล่นมีการเคลื่อนที่ได้ดีก็จำทำให้การเล่นไม่เกิดปัญหา